Термография и приложение

 Термография e метод за изпитване на обекти посредством визуализация на инфрачервените лъчи излъчвани от самият обект. Термографията позволява изпитване и анализ на обекти в пълно отсъствие на светлина. Термографски анализ е метод, по които се определя състоянието на физическите обекти. Това се случва чрез разпределение на температурните разлики по време и пространство или така наречените термограми.

Термографията или термографският анализ може да се срещне под различни наименования. Например инфрачервена термография, термографски анализ, термовизия, термографска диагностика и други. Приложението на термографската диагностика е страшно широко и в днешно време почти няма отрасъл, които да не използва метода. Термографският анализ намира приложение в охраната на обекти от значение, за военни цели, космически технологии, здравеопазване, производство, строителство и много други. Хората работещи с термографията се наричат термографи. Термографа завършва специални курсове, като трябва да има техническо образование в областта, която ще изпитва и анализира.

 След определен стаж и практика се подготвя за изпит. Успешното издържане на изпита позволява да има титлата термограф и да изготвя термограми, както и да ги разчита. Термографията може да се раздели на два основни вида, качествена термография и количествена термография.
Термографията може да изпитва всеки обект, които има температура над абсолютната нула или – 273 градуса по Целзий.

термография
Цени за откриване на теч

Термографска диагностика в София

 Термографският анализ в България и в частност София все още е на ниско ниво. Много от фирмите предлагащи термографски анализ на сгради или термографски анализ нямат сертификат или имат такъв, но нямат опит и практика. 

Цените на термографска диагностика на течове са от 110 лв без ДДС, което говори за ниско търсене и некомпетентно предлагане на услугата, въпреки високите цени на термографските камери и системи. Термографска диагностика в София се предлага единствено за откриване на теч, кражба на топлоенергия и енергийна ефективност, което е продиктувано от липсата на функционираща индустрия.

 Лицензирана и сертифицирана фирма за термография предлага термографски анализ на скрити течове, термография на машинни елементи, термография на сгради, термография на парни инсталации, електро инсталации и други.
Откриване на течове с термографска камера без къртене. Отстраняване на течове с гаранция.
Термограф ниво ІІ с лиценз и сертификат.